ZijActief en kunstbeleving: een interview met Ans Christophe

26-01-2024

Even terugkijken naar de feestelijke opening van de tentoonstelling “Pas de Deux”, die in september 2023 plaats vond. Ans Christophe, voorzitter van ZijActief Limburg, had de eer om de tentoonstelling te openen. In dit interview deelt ze haar ervaringen en inzichten over de opening van de tentoonstelling, wat voor organisatie ZijActief is en haar visie op de rol van vrouwen in kunst en samenleving.

1. U hebt de tentoonstelling Pas de Deux geopend. Hoe vond u dit?

Via jullie organisatie is contact gelegd met mij of ik, als voorzitter vanuit ZijActief Limburg en haar centrale thema’s en de verbinding met het Museum van de Vrouw de speech heb kunnen verzorgen. Na mijn prettige kennismaking met Bep Geurts heb ik ja gezegd.

Ik wilde dus graag de verbinding leggen tussen enerzijds de thema’s binnen ZijActief Limburg (hier heel specifiek aandacht voor geweld tegen vrouwen en kansen van vrouwen om hun talenten te laten zien en podium te krijgen).

Bezoekers tijdens de opening van tentoonstelling “Pas de Deux”

3. Wat vindt u van de tentoonstelling?

Ik vind het belangrijk, dat het Museum van de Vrouw kiest – naast hun vaste collectie en activiteiten – voor exposities van Vrouwen, die via hun kunst eigentijdse(vrouwen)thema’s aansnijden. De keuze, die daarmee door het Bestuur van het Museum wordt gemaakt is een terechte keuze voor de continuïteit en de innovatiekracht van dit museum.

Met de tentoonstelling Pas de Deux, van Monique Rutten en Henriette van Gasteren is dit feitelijk het geval. Beide vrouwen kenmerken zich door zeer persoonlijk werk, waarin hun eigen ontwikkeling en het doorleven van bepaalde thema’s duidelijk naar voren komt. Beide vrouwen geven een persoonlijk statement af, roepen op tot verwondering, verwarring, tot vragen over “Wat roept dit bij mij op en wat betekent dit voor mijn eigen denkbeelden?”.

Het tentoongestelde werk bevindt zich in een mooie verzorgde omgeving.

4. Volgens een artikel van Trouw eerder dit jaar zijn vrouwen de grootste onzichtbare groep in de kunst, hoe kijkt u hier tegenaan?

Het is helaas inderdaad zo, dat vrouwen de grootste onzichtbare groep zijn in de kunst. Dit heeft m.i. niets te maken met talent of ambitie, maar eerder met het krijgen en nemen van kansen gekoppeld aan zichtbaarheid en het vragen van een eerlijk bedrag voor de gemaakte kunst.

Ik ben om deze reden extra blij, dat het Museum van de Vrouw expliciet kiest om talentvolle vrouwen een podium te bieden.

Ans Christophe (rechts), voorzitter ZijActief Limburg tijdens de opening van tentoonstelling “Pas de Deux”

5. Kunt u wat meer vertellen over ZijActief? Wat doet ZijActief en wat is de drijfveer?

ZijActief is met ruim 4000 leden en 67 afdelingen verspreid over Limburg de grootste Vrouwenorganisatie in Limburg. ZijActief is een vereniging voor alle vrouwen, ondanks achtergrond en gezindte. Feitelijk kunnen alle vrouwen lid worden. In praktische zin ligt het accent van de leden op de leeftijd tussen 50-70 jaar. In onze werving leggen wij dan ook meer het accent op de doelgroep 40-70 jaar. We merken ook dat jonge vrouwen het erg druk hebben en zich om deze reden lastig vinden om zich te verbinden met een organisatie.

ZijActief houdt zich bezig met:

  1. Kennisdeling over vrouwenthema’s (helaas zijn sommige thema’s nog steeds actueel. Denk aan geweld tegen vrouwen, gelijke bezoldiging en kansen op de arbeidsmarkt, armoede, sociale weerbaarheid en kunnen zorgen voor zelf langdurig zelfstandig te kunnen zijn. Maar ook thema’s op het vlak van gezondheid, duurzaamheid, gezonde voeding en cultuur etc.)
  2. Zij zorgt voor ontmoeting en verbinding d.m.v. vele activiteiten op lokaal en Provinciaal niveau (hiermede werkt ze aan stevigere gemeenschappen in dorpen/wijken, voorkoming van eenzaamheid, het hebben van belangstelling voor elkaar en het zorgen voor gezellige, inspirerende momenten);
  3. De ontwikkeling van vrouwen en besturen door masterclasses, scholing, ondersteuning van afdelingen/besturen, het informeren van vrouwen over belangrijke thema’s;
  4. Het creëren van meer zichtbaarheid de verenigingen en voor activiteiten van de verenigingen en de bijbehorende thema’s.
6. Waarom heeft u er persoonlijk voor gekozen om aan te sluiten bij ZijActief?

In mijn persoonlijk en professioneel leven heb ik altijd gekozen om het verschil te maken op het gebied van vrouwen zaken. Ik vind immers dat er gewoon sprake moet zijn van een gelijkwaardige positie, evenveel recht op ontwikkeling en ontplooiing en kansen etc., maar ook op een stuk eigenheid als vrouw. Mannen en vrouwen zijn immers niet gelijk, maar brengen door hun eigen inzet en persoonlijkheid een extra waarde toe aan gemeenschappen. Hoe meer er sprake is van diversiteit en inclusiviteit hoe gemakkelijker het is om elkaar te waarderen en voldoende ruimte te geven om te ontwikkelen. Dit is in een te individueel geworden samenleving hard nodig.

Na mijn pensioen wilde ik graag deze activiteiten voorzetten. ZijActief Limburg zocht al een tijdje naar een voorzitter. Dit was voor mij de belangrijkste reden om mijn interesse kenbaar te maken.

“Actief stelt ze dan ook thema’s centraal als zelfredzaamheid, armoedebeleid en solidariteit”

7. Is er bij ZijActief aandacht voor solidariteit?

ZijActief Limburg hecht veel waarde aan verbinding, samenwerking, gemeenschapszin en bevorderen van leefbaarheid. Actief stelt ze dan ook thema’s centraal als zelfredzaamheid, armoedebeleid en solidariteit (ook met vrouwen in de hele wereld).

7. Hoe kunnen wij vrouwen een verschil maken in de samenleving?

Vrouwen kunnen een belangrijke bijdrage leveren op het vlak van:

  1. Gelijke positie man en vrouw en eerlijke plek voor allen in de samenleving
  2. Gelijke posities in arbeidsproces (gelijk loon, dezelfde kansen om op topfuncties te komen, aandacht voor deeltijdwerk en effect op pensioen, voorkomen van armoede) en aandacht voor verdelen werk binnen het gezin en als mantelzorger.
  3. Nadruk op zelfredzaamheid (zo lang mogelijk zelfstandig zijn en gezond zijn. ICT vaardig, zicht op je eigen financiën/ kunnen invullen van formulieren.
  4. Betrokkenheid bij duurzaamheid en biodiversiteit (een goede aarde doorgeven), gezonde voeding en een eerlijke prijs voor allen.
  5. Aandacht voor zingeving en spiritualiteit