Dit is het Privacybeleid van Stichting Museum van de Vrouw gevestigd te Echt aan de Plats 1 en beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Het museum hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

1. Scope

Dit Privacybeleid strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die het Museum van de Vrouw over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website bezoekt, een donatie doet, sponsort, deelneemt aan een van onze ontvangsten en evenementen of gebruik maakt van een van onze andere diensten (‘Diensten’). Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we u als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder ‘De persoonsgegevens die wij verwerken’.

2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de Diensten waarvan u gebruik maakt – onder andere:

  • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer.

3. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Museum van de Vrouw verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover het Museum van de Vrouw reeds persoonsgegevens van u in zijn bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het verzoek tot het leveren van Diensten te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.
  • Op basis van toestemming Voor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze Diensten. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe u dit kunt doen, staat hieronder vermeld.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde werknemers van het Museum van de Vrouw hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij het Museum van de Vrouw.

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor

de verwezelijking van doeleinden zoals omschreven onder punt 3. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaarmaken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

5. Beveiliging

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn.

7. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

  • Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
  • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
  • Intrekken van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.
  • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
  • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

8. Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met het Museum van de Vrouw via onderstaande contactgegevens:

Museum van de Vrouw
Plats 1 6101 AP ECHT
info@museumvandevrouw.nl

Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De inwerkingtreding van dit Privacybeleid is 25 mei 2018. De meest recente versie staat op www.museumvandevrouw.nl